Privacy

Privacy Verklaring

1. Algemeen

De Nederlandse Golf Sociëteit (NLGS), gevestigd aan de Maarnse Grindweg 30, 3953 LW te Maarsbergen, respecteert de privacy van haar abonnees en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld. Wanneer u gebruik maakt van de diensten van NLGS, worden de door u verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt. NLGS behandelt alle persoonsgegevens vertrouwelijk en houdt zich aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Persoonsgegevens en doeleinden gegevensverwerking

Om haar diensten te kunnen verlenen heeft NLGS enkele gegevens van u nodig. Als u een abonnement afsluit bij NLGS, worden uw naam, e-mail adres, adres, telefoonnummer en eventuele interesses opgeslagen.

De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen door NLGS worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Abonnee registratie;
  • Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten NLGS en zorgvuldig door NLGS geselecteerde partners;

Voor de door NLGS te leveren dienstverlening is het mogelijk noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens ook doorgeven aan derden. Hieronder valt bijvoorbeeld de verstrekking van uw gegevens aan de samenwerkende golfclubs voor verificatiedoeleinden. In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze hebt verstrekt. Middels het afsluiten van een abonnement bij NLGS geeft u toestemming voor deze vorm van doorgifte van uw persoonsgegevens.

3. Verkeersgegevens

Met de verkeersgegevens analyseert NLGS het gebruik van haar diensten. NLGS bekijkt hoe de navigatie verloopt en welke functies worden gebruikt zodat NLGS de functionaliteit en inhoud van haar diensten kan verbeteren. Bij verkeersgegevens kunt u denken aan het registreren van een IP-adres, het installeren van een cookie, het registreren van uw klikgedrag en het analyseren van uw navigatie binnen de web omgeving van NLGS.

4. Gegevensverstrekking aan derden zonder toestemming

Uw persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan andere partijen dan NLGS, tenzij NLGS op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken. NLGS zal in een dergelijk geval uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat zij hiertoe op grond van een wettelijke verplichting gehouden is.

5. Beveiliging gegevens

Alle persoonsgegevens die NLGS verzamelt, zijn beveiligd opgeslagen in de database van NLGS. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor personen voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is.

Alle personen die toegang hebben tot persoonsgegevens die ten behoeve van NLGS worden opgeslagen, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

NLGS spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij rekening wordt gehouden met de aard van de gegevens en de stand van de techniek.

6. Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de persoonsgegevens die u bij uw registratie invoert juist en volledig zijn. Als gebruiker van het NLGS abonnement heeft u het recht uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U wordt verzocht dit schriftelijk of per email kenbaar te maken via klantenservice@nlgs.nl.

7. Toepasselijk recht

Op deze Privacy Verklaring is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Privacy Verklaring zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

8. Wijziging van deze Privacy Verklaring

NLGS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacy Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacy Verklaring op de hoogte bent.

Deze Privacy verklaring is het laatst gewijzigd op 23 mei 2018.